Polityka pieniężna Państwa

Bardzo ważną częścią polityki gospodarczej każdego państwa jest polityka monetarna. Polega ona na systematycznych działaniach, które mają na celu zapewnienie stabilności cen, czyli niskiej inflacji. Polityka monetarna prowadzona jest przez bank centralny. Może ją prowadzić także inna instytucja, która jest upoważniona do realizacji tej funkcji. Oddziałuje ona i to w sposób bardzo znaczny na poziom podaży pieniądza, a także na kursy walutowe.

 

Polityka monetarna banku centralnego ma naprawdę wiele zadań oraz celów. Pierwszym celem jest cel finalny, który jest odpowiednio zdefiniowany i wynika z realizacji polityki gospodarczej danego kraju. Jeśli chodzi o cele pośrednie to chodzi tutaj o wyznaczenie określonej kategorii ekonomicznej, która pozostaje stabilnej relacji z celem finalnym. Jeśli chodzi o cele operacyjne polityki monetarnej to oczywiście zależą one od celu finalnego. Powinny one wpływać na cel pośredni. Do celów pośrednich można zaliczyć kontrolę stóp procentowych, kontrolę przyrostu podaży pieniądza, stabilizowanie poziomu kursu walutowego, kształtowanie masy pieniądza rezerwowego oraz kształtowanie poziomu stóp procentowych.

 

Polityka monetarna to oczywiście nie tylko wyznaczanie celów, ale także realizacja tych celów. Istnieją różne strategie realizacji tych celów. Można przyjąć strategię monetarną. Tutaj bezpośrednim celem jest podaż pieniądza. Można także operować zmianami stopy procentowej. W ten sposób można wpłynąć na ceny kredytów. Oprócz tego bank centralny może również oddziaływać na kurs walutowy. Przez to wpłynie na ceny eksportu oraz importu, a także będzie miało wpływ na poziom cen krajowych.

 

Polityka monetarna do realizacji swoich celów może wykorzystywać naprawdę wiele instrumentów. Można je podzielić na kilka rodzajów. Pierwszym są instrumenty pośrednie. One oddziałują na płynność bankową, czyli na podaż oraz koszt kredytów. Bank centralny może to uczynić za pomocą polityki dyskontowej, operacji otwartego rynku, a także kontroli rezerw obowiązkowych. Drugim typem instrumentów, którymi posługuje się polityka monetarna są instrumenty typu administracyjnego. Oczywiście bank centralny może również oddziaływać poprzez perswazję. Może przekazywać wszelkie uwagi oraz sugestię polityki banków komercyjnych.

 

Polityka monetarna może być skuteczna tylko wtedy gdy zostanie odpowiednio wykorzystana oraz pobudzona. Może także zostać przyhamowana. Dzieje się tak wtedy gdy mnożnik pieniężny jest wyższy przy zmniejszaniu niż przy zwiększaniu bazy monetarnej, a także gdy ograniczenie nominalnych stóp procentowych jest zerowe. Może się to zdarzyć również wtedy gdy restrykcyjna polityka monetarna prowadzi do spadku podaży.

 

Polityką monetarną w Polsce zajmuje się Narodowy Bank Polski, gdyż to on jest bankiem centralnym. Ma za zadanie utrzymać stabilny poziom cen i jednocześnie wspierać politykę gospodarczą. Jeśli chodzi o Narodowy Bank Polski to do jego zadań należy również organizowanie rozliczeń pieniężnych, prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi, kształtowanie warunków niezbędnych do rozwoju systemu bankowego, a także opracowanie statystyki pieniężnej i bankowej.