Czym zajmuje się wojewoda?

Wojewoda jest organem administracji państwowej. Nie jest to organ samorządu, tak jak mogłoby się wielu osobom wydawać. Samo słowo wojewoda jest związane ze słowem wodzić, które w wolnym tłumaczeniu oznacza nic innego jak prowadzić. W średniowieczu mianem wojewody nazywano osoby, które dowodziły wojskiem i były zastępcami królów i przywódców w tym temacie. Później wojewoda stał się urzędnikiem państwowym. Był jednak czas, w którym nie było go w ogóle. Jednak w późniejszym okresie urząd ten został przywrócony. W dzisiejszych czasach wojewoda to po prostu, jak wspomniano wcześniej, organ administracji rządowej. Wojewoda ma naprawdę sporo obowiązków. Jest przede wszystkim zwierzchnikiem administracji rządowej, która funkcjonuje na terenie danego województwa. Jeśli chodzi o samo powołanie wojewody to dzieje się to najwyższych szczeblach władzy. O tym, kto będzie wojewodą decyduje Premier, czyli Prezes Rady Ministrów. Dzieje się to na wniosek ministra, który jest odpowiedzialny za administrację publiczną. Wojewoda nie działa na tym gruncie sam. Ma do dyspozycji cały urząd. Wpływu na wybór wojewody nie ma w żaden sposób sejmik województwa. Jest to bowiem organ administracji samorządowej, a wojewoda jest organem administracji rządowej. Działają na zupełnie innej płaszczyźnie, chociaż zarówno jeden jak i drugi zajmuje się województwem. Wojewoda bezpośrednio podlega również Premierowi. Tylko on może wydawać mu jakieś polecenia i zarządzenia w danych sprawach. To także do zadań Premiera należy nadzór nad wszelkimi działaniami wojewody. Oczywiście ma do tego prawo także minister, na wniosek którego został powołany na stanowisko, czyli minister do spraw administracji publicznej. Nadzór ma dawać gwarancję, że urząd będzie pełniony w sposób jak najbardziej rzetelny oraz gospodarny i że wojewoda w każdym przypadku będzie przestrzegał prawa i nie będzie dochodziło z jego strony do żadnych nadużyć. Wojewoda oprócz tego, że jest organem administracji rządowej w województwie to jest także organem nadzoru nad znajdującymi się na jego terenie jednostkami samorządu terytorialnego. Może sprawdzać, czy działają one legalnie i nie nadużywają w żaden sposób swoich kompetencji. Wojewoda to również reprezentant Skarbu Państwa oraz organ wyższego stopnia. Jeśli chodzi o zadania wynikające ze współpracy z Radą Ministrów to przede wszystkim wojewoda będzie odpowiadał za to, że w danym województwie będą spełniane cele i warunki narzucane przez Radę Ministrów. Oprócz tego wojewoda będzie musiał zapewnić współdziałanie wszystkich organów administracji. Będzie także kierował ich działalnością. To do jego zadań będzie zależało zapobieganie zagrożeniu, życia i zdrowa. Musi także zapewnić bezpieczeństwo oraz utrzymać porządek publiczny. Wojewoda będzie musiał także zapewnić ochronę praw obywatelskich oraz zapobiegać w sposób jak najlepszy wszelkiego rodzaju klęskom żywiołowym. Wojewoda będzie musiał także dokonać oceny stanu zagrożenia przeciwpowodziowego w danym województwie oraz opracować cały prac, który będzie realizowany w przypadku jakiegoś zagrożenia.