Samorząd gminny blisko obywatela

Wielu osobom wydaje się, że polityka ich nie dotyczy. Jednak tak naprawdę ma z nią do czynienia na co dzień. Ma także wpływ na decyzje, które podejmowane są na najwyższych szczeblach władzy. Z polityką oraz urzędami ma również do czynienia jeśli chce załatwić jakąś sprawę. Nikt z nas tego nie uniknie i prędzej czy później będzie miał do czynienia z tym czy innym urzędem. Jeśli chodzi o najbliższą jednostkę, z którą obywatel ma do czynienia to jest nią na pewno samorząd gminny. Tworzą go osoby, które znamy, których sami wybraliśmy. Samo pojęcie samorządu gminnego nie oznacza nic innego, jak wyodrębnionego związku społeczności lokalnej, który jest formowany właśnie w randze gminy. Samorząd gminny działa na mocy ustawy o samorządzie gminnym. Jest to podstawowa jednostka samorządu terytorialnego i ma pełnić swoje zadania. Oczywiście każdy samorząd gminny jest wyposażany we własne środki, którymi może dysponować, aby osiągać swoje cele i realizować zadania, które mu powierzono. W każdego gminie musi funkcjonować rada gminy. Jest ona wybierana w wyborach bezpośrednich. Najwyższym urzędem gminie jest oczywiście wójt, burmistrz lub prezydent. Nazwa urzędu będzie zależała od tego z jaką gminą będziemy mieć do czynienia. Można bowiem rozróżnić trzy rodzaje gmin. Są to gminy miejskie, miejsko-wiejskie oraz wiejskie. Oprócz tego na terenie gminy można także wyróżnić sołectw, osiedla, dzielnice. W większych gminach mogą także funkcjonować rady osiedli czy też rady dzielnic. Mogą one także dysponować swoimi funduszami i realizować określone zadania. Samorząd gminny ma naprawdę wiele obowiązków. Przede wszystkim to do jego kompetencji będzie należało zapewnienie ładu przestrzennego. Także gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska, zarządzanie drogami gminnymi oraz organizacja ruchu jest obowiązkiem samorządu gminnego. Samorząd ten będzie zajmował się także wodociągami, będzie musiał zorganizować lokalny transport zbiorowy oraz zapewnić obywatelom dostęp do ochrony zdrowia. Nie ma za zadanie prowadzić ośrodków zdrowia oraz szpitali, ale musi zapewnić dostęp do ochrony zdrowia. Także kontrola oraz funkcjonowanie ośrodków pomocy społeczne, zakładów opiekuńczych, szkół, przedszkoli należy do zadań samorządu gminnego. Oprócz tego gmina musi nadzorować targowiska, hale targowe, zieleń miejską, drzewostan, gminne cmentarze. To właśnie samorząd gminny musi także utrzymać porządek publiczny oraz zapewnić bezpieczeństwo obywatelom. Do jego zadań należy także ochrona przeciwpożarowa, ochrona przeciwpowodziowa, promocja gminy, współpraca gminy z różnego rodzaju organizacjami pozarządowymi oraz współpraca z różnymi innymi społecznościami lokalnymi. Gmina będzie musiała również wspierać oraz upowszechniać ideę działania samorządu. Warto także wspomnieć o tym, że gmina musi zapewnić kobietom w ciąży opiekę socjalną, medyczną oraz opiekę prawną. W każdej gminie oczywiście musi znaleźć się urząd gminy, czyli budynek w którym obywatele będą mogli załatwić wszystkie sprawy. Oczywiście urzędnicy zajmujący się poszczególnymi sprawami mogą stacjonować w kilku budynkach.