Kim jest Minister?

Minister to urzędnik, który jednocześnie jest członkiem Rady Ministrów. Minister kieruje powierzonym mu ministerstwem. Szczegółowe zadania poszczególnych ministrów będą zatem zależały od zakresu działania danego ministerstwa. Zadania ministra są oczywiście regulowane w ustawach. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w sposób bardzo ogólny określa zadania ministra. Zgodnie z tymi zapisami minister kieruje określonym działem administracji rządowej. Wypełnia także zadania wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów. Ministrowie ponadto wydają różnego rodzaju rozporządzenia oraz zarządzenia. Wszystkie one mogą zostać uchylone tylko i wyłącznie przez Radę Ministrów na wniosek Prezesa Rady Ministrów.

 

Minister jest po prostu naczelnym organem administracji państwowej. Kieruje on wyodrębnionym działem administracji. Mówi się o nim, że jest to minister bez teki. Wykonuje on zadania, a w wykonaniu tych zadań pomaga mu sekretarz stanu lub też podsekretarz stanu. Minister wchodzi oczywiście również w skład Rady Ministrów. Jeśli chodzi o przepisy, które odnoszą się do ministra to stosuje się je również wobec przewodniczących określonych w ustawach komitetów.

 

Jeśli chodzi o ministrów to w mediach określa się tym mianem również inne osoby, które pełnią ważne funkcje w administracji rządowej. Mówi się tak przede wszystkim o sekretarzem oraz podsekretarzach stanu, a także o pełnomocnikach rządu. Ministrami nazywani są również urzędnicy Kancelarii Prezydenta RP. Zanim w życie weszła Konstytucja z 1997 roku to w Kancelarii Prezydenta RP funkcjonowali również ministrowie stanu. Mała Konstytucja mówiła także o ministrach prezydenckich.

 

Minister powoływany jest na swoje stanowisko, a także jest z niego odwoływany przez postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dzieje się to na wniosek Prezesa Rady Ministrów. Minister obejmie jednak swój urząd dopiero wtedy, gdy złoży przysięgę wobec Prezydenta. Jeśli tego nie zrobi nie będzie mógł objąć swojego stanowiska. Po powołaniu ministra premier może określić również szczegółowy zakres działań nowego ministra. Może wskazać także działy administracji, którymi będzie kierował nowy minister. Może także wskazać organy oraz jednostki, które będą mu podległe lub które będzie nadzorował.

 

Szczegółowe zapisy dotyczące uprawnień ministrów znaleźć można w ustawie o Radzie Ministrów. Znajduje się tam cały rozdział, który mówi o zakresie i zasadach działania ministrów. Zapisy określają szczegółowy zakres działania poszczególnych ministrów. Mówią także o tym, że ustala je premier. Dzieje się to na drodze rozporządzenia. Zadaniem premiera jest także określenie zasad uprawnień ministra jako osoby, która przecież dysponuje częścią budżetu państwa. Premier wskazuje również działy administracji rządowej, którymi będzie kierował dany minister. Dopiero później minister sam będzie musiał sporządzić wykaz jednostek mu podległych oraz jednostek przez niego nadzorowanych. Minister będzie kierował oraz sprawował nadzór nad działalnością podporządkowanych urzędów, organów oraz jednostek. Będzie także powoływał oraz odwoływał ich kierowników.