×

Ministerstwa w Polsce

Ministerstwa w Polsce

Rada Ministrów jest organem władzy wykonawczej. Tworzą ją poszczególne ministerstwa w Polsce. Jest ich siedemnaście. Pierwszym z nich jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Obecnie funkcję ministra pełni tutaj Maria Wiesiak. Ministerstwo to zajmuje się rozwojem regionalnym, budownictwem, lokalnym planowaniem oraz zagospodarowaniem przestrzennym, a także mieszkalnictwem. Te ministerstwa w Polsce zajmują się także gospodarką morską oraz transportem.

 

Drugim, funkcjonującym w Polsce ministerstwem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Główny urząd w nim sprawuje obecnie Cezary Grabarczyk. Te ministerstwa w Polsce zajmują się przede wszystkim kierowaniem działami administracji, zajmuje się sądownictwem, prokuraturą, notariatem, radcami prawnymi, wykonywaniem kar oraz środków wychowawczych, a także środków poprawczych. Minister sprawiedliwości zapewnia również przygotowywanie projektów kodyfikacji prawa cywilnego. Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Sprawiedliwości to nie wszystkie ministerstwa w Polsce. Funkcjonuje tutaj również Ministerstwo Sportu i Turystyki. Funkcję ministra pełni tutaj Andrzej Biernat. To do jego zadań należy rozwój sportu powszechnego i wyczynowego, a także nadzór nad wszystkimi związkami sportowymi.

 

Bardzo ważnym ministerstwem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Główny urząd sprawuje tutaj Władysław Kosiniak-Kamysz. Jeśli chodzi o główne zadania tego ministerstwa w Polsce to należą do nich między innymi rozwój instytucji małżeństwa, rządowe programy wspierania rodziny przeciwdziałanie patologiom, uwarunkowanie demograficzne w kraju, koordynowanie i organizacja współpracy organów administracji publicznej, ubezpieczenia społeczne, fundusze emerytalne, pomoc społeczna, świadczenia na rzecz rodziny, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, koordynacja działalności pożytku publicznego.

 

Ministerstwem Skarbu Państwa kieruje obecnie Włodzimierz Karpiński. Do zadań tegoż ministerstwa w Polsce należy przygotowywanie założeń polityki ochrony interesów skarbu państwa, projektów prywatyzacji, projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących skarbu państwa, corocznych sprawozdań z realizacji prywatyzacji. Ministerstwo to będzie także prowadzić ewidencję państwowych jednostek administracji, ewidencję majątku państwowego, ewidencję akt i udziałów. Ministerstwo Gospodarki, którym kieruje Janusz Piechociński zajmuje się natomiast kształtowaniem warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, formułowania założeń współpracy gospodarczej z zagranicą, promocji gospodarki, działalności związanej z wykorzystaniem energii atomowej, wprowadzania środków administrowania obrotem z zagranicą.

 

Kolejne na liście to Ministerstwo Edukacji Narodowej. Kieruje nim Joanna Kluzik-Rostkowska. Te ministerstwa w Polsce zajmują się sprawami związanymi z wychowaniem przedszkolnym, kształceniem ogólnokształcącym, specjalnym, zawodowym, z programami oraz podręcznikami. Minister Edukacji nadzoruje również egzaminy zewnętrzne, pomoc stypendialną oraz polityką państwa dla młodzieży. Pozostałe ministerstwa w Polsce to Ministerstwo Obrony Narodowej, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Finansów, Zdrowia, Środowiska, Rolnictwa, Spraw Zagranicznych, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Administracji i Cyfryzacji.