Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Najwyższym przedstawicielem polskich władz jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej. Prezydent jest również zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli chodzi o sam urząd to funkcjonuje on nieprzerwanie od 1922 roku. W Polsce Ludowej urząd prezydenta powołano w 1947 roku i istniał do 1952 roku. Później przywrócony został dopiero w 1989 roku podczas porozumień Okrągłego Stołu. Siedzibą Prezydenta RP od zawsze był Belweder, Zamek Królewski oraz Pałac Prezydencki. Obecnie urząd Prezydenta RP pełni Bronisław Komorowski.

 

Prezydent RP wybierany jest w wyborach powszechnych. Swoją funkcję pełni przez pięć lat. Ponownie może być wybrany jeszcze tylko raz. Do wyborów prezydenckich mogą stanąć obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 35 lat, nie są pozbawieni praw wyborczych do Sejmu i zbiorą przynajmniej 100 tysięcy podpisów osób, które popierają ich kandydaturę. Prezydent swoją kadencję rozpoczyna wraz z dniem objęcia urzędu. Jeśli prezydent odmówi złożenia przysięgi to wówczas jego obowiązki przejmuje Marszałek Sejmu. Marszałek Sejmu będzie pełnił obowiązki aż do czasu wyboru nowego prezydenta. Nowo wybrany prezydent obejmuje urząd w ostatnim dniu urzędowania ustępującego Prezydenta RP.

 

Jeśli chodzi o obowiązki Prezydenta RP to określone są one jasno w Konstytucji. Kompetencje prezydenta można podzielić na kilka kategorii. Pierwszą są uprawniania wobec narodu. Prezydent ma prawo zarządzenia przeprowadzenia referendum za zgodą senatorów. Ma także prawo do wnioskowania do Marszałka Sejmu o przeprowadzenie referendum zatwierdzającego ustawę o zmianie Konstytucji. Drugą grupą uprawnień, którą ma prezydent są uprawnienia wobec zmian ustrojowych. Dotyczą one prawa do zgłoszenia projektu ustawy o zmianie Konstytucji. Nie wymaga się w tym przypadku kontrasygnaty. Największą grupę uprawnień prezydenta stanowią uprawnienia wobec władzy ustawodawczej. Prezydent zarządza wybory parlamentarne i wyznacza dzień wyborów, zwołuje pierwsze posiedzenie Sejmu oraz Senatu. Do zadań prezydenta będzie należało także wyznaczenie Marszałka Seniora w Sejmie oraz zgodnie z regulaminem Senatu otwiera pierwsze posiedzenie Senatu. Prezydent może również skrócić kadencję parlamentu. Ma także prawo zwrócić się z orędziem do Sejmu, Senatu lub też Zgromadzenia Narodowego.

 

Prezydent ma również szereg uprawnień wobec władzy wykonawczej. To on będzie desygnował i powoływał Premiera oraz na wniosek Premiera będzie powoływał całą Radę Ministrów. Oprócz tego na wniosek Premiera dokonuje się wszelkich zmian na stanowiskach poszczególnych ministrów. Prezydent może również odwołać ministra, a także przyjąć dymisję Rady Ministrów. Jego obowiązkiem jest także ratyfikowanie oraz wypowiadanie umów międzynarodowych, mianować oraz odwoływać pełnomocnych przedstawicieli RP w innych państwach. To do obowiązków prezydenta należy także powoływanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego, członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Prezydent nadaje także ordery i odznaczenia.