Prezes Rady Ministrów

Prezesem Rady Ministrów, czyli Premierem nazywana jest osoba, która kieruje Radą Ministrów i zapewnia wykonywanie polityki Rady Ministrów w ustroju politycznym obowiązującym w Polsce. Premier jest oczywiście przewodniczącym Rady Ministrów, ale nie tylko. To także odrębny, naczelny organ administracji rządowej, który funkcjonuje w sposób samodzielny. Premier, z tego względu, że spełnia dwie bardzo ważne funkcje ma także wiele kompetencji.

 

Kompetencje, czyli zadania premiera można podzielić na kompetencje organizacyjne oraz oczywiście kompetencje merytoryczne. Jeśli chodzi o te pierwsze to premier będzie przede wszystkim reprezentował Radę Ministrów. Będzie on, jako jej przewodniczący, kierował jej pracami. Do jego zadań należy także zwoływanie posiedzenia rządu oraz ustalenie porządku obrad. Oprócz tego premier przewodniczy wszystkim posiedzeniom. Jeśli z jakiś względów nie może wykonywać wszystkich tych zadań przez określony czas to oczywiście zastępuje go wówczas wiceprezes Rady Ministrów. W Polsce premierem jest Ewa Kopacz, która ma dwóch zastępców. Do kompetencji merytorycznych premiera należy kierowanie merytoryczną działalnością Rady Ministrów, decydowanie o składzie Rady Ministrów, koordynowanie i kontrolowanie pracy ministrów oraz wydawanie rozporządzeń. Oprócz tego premier ponosi pełną odpowiedzialność polityczną, zapewnia wykonanie polityki Rady Ministrów, a także sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym.

 

Premier ma również szereg uprawnień jako naczelny organ administracji rządowej. Z tego tytułu premier posiada kompetencje generalne, czyli zajmuje się wszystkim tym, co nie jest zastrzeżone dla innych organów. Wydaje także rozporządzenia, zarządzenia. Jest swoistym łącznikiem administracji rządowej. Pełni także rolę zwierzchnika służbowego wszystkich pracowników administracji rządowej, dokonuje obsady personalnej szeregu organów administracji rządowej. Oprócz tego wszystkiego premier ma za zadanie dokonywać obsady personalnej szeregu organów administracji rządowej. Premier ma także za zadanie nadzorować samorząd w granicach określonych w konstytucji oraz ustawach. Premier oczywiście nie działa w sposób samodzielny. Obsługę urzędu zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Prezesowi podlega również Rządowe Centrum Legislacji, a także wiele innych jednostek organizacyjnych.

 

Kandydata na premiera desygnuje Prezydent RP. Jeśli chodzi o kandydata na premiera to warto wiedzieć, że nie może to być osoba, która posiada już jakieś uprawnienia z wyjątkiem politycznego przywileju do sformowania własnej Rady Ministrów. Prezydent nie może w żaden sposób ingerować w skład osobowy proponowanej przez Premiera Rady Ministrów. Zgodnie z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest on zobligowany natomiast do jej powołania oraz odebrania od jej wszystkich członków przysięgi. Przysięgę musi złożyć także Prezes Rady Ministrów. Premier przejmuje obowiązki w chwili kiedy złoży przysięgę wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to niezależne od tego czy Premierowi zostanie udzielone przez Sejm wotum zaufania.