Funkcjonowanie Rady Ministrów

Rada Ministrów, czyli Rząd jest konstytucyjnym organem władzy wykonawczej w Polsce. Skład Rządu nie jest wybierany w sposób bezpośredni, ale pośredni. Ludzie wybierają posłów, którzy tworzą Sejm. Ten natomiast na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Prezesa Rady Ministrów. Prezes wybiera skład Rządu, czyli poszczególnych ministrów. Rząd zapewnia wykonanie ustaw, wydaje rozporządzenia, koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej, chroni interesy Skarbu Państwa, uchwala projekt budżetu państwa. Ma także wiele innych zadań.

 

Polski Rząd tworzy osiemnastu ministrów, Prezes Rady Ministrów oraz dwóch wiceprezesów Rady Ministrów. Obecny skład Rządu został zaprzysiężony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 22 września 2014 roku. Prezesem Rady Ministrów została wówczas Ewa Kopacz. Funkcję wiceprezesów powierzono natomiast Januszowi Piechocińskiemu oraz Tomaszowi Siemoniakowi.

 

Pozostały skład Rządu prezentuje się następująco. Przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów jest Jacek Cichocki. Komitet ten jest organem pomocniczym Rady Ministrów. Do jego zadań należy przede wszystkim inicjowanie, przygotowywanie i uzgadnianie rozstrzygnięć bądź też stanowisk Rady Ministrów lub też Prezesa Rady Ministrów. Może zalecać organom przygotowanie projektów aktów prawodawczych. Komitet Stały Rady Ministrów tworzą przede wszystkim jej przewodniczący, który powoływany i odwoływany jest przez Prezesa Rady Ministrów. Oprócz niego Komitet tworzą członkowie, przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów. W pracach Komitetu oprócz stałego składu uczestniczą również Prezes Rządowego Centrum Legislacji, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Sekretarz do Spraw Europejskich, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także przedstawiciele innych organów, instytucji lub organizacji właściwych w sprawach będących przedmiotem prac. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że w ogóle istnieje coś takiego jak Komitet Stały Rady Ministrów. Niewiele się bowiem o nim mówi. Jednak wracając do Rady Ministrów trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że w skład Rządu wchodzi oczywiście Minister Infrastruktury i Rozwoju. Funkcję tą pełni obecnie Maria Wasiak. Ministrem Sprawiedliwości jest Cezary Grabarczyk, a Ministrem Sportu i Turystyki Andrzej Biernat. W skład Rządu wchodzi również Minister Skarbu Państwa. Jest nim Włodzimierz Karpiński. Funkcję Ministra właściwego do spraw gospodarki tworzy Janusz Piechociński. Ministrem Edukacji Narodowej jest Joanna Kluzik-Rostkowska. Ministrem Obrony Narodowej jest Tomasz Siemoniak. Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest Lena Kolarska-Bobińska, a Ministrem Finansów Mateusz Szczurek. To nie wszystko. Funkcję Ministra Zdrowia pełni Bartosz Arłukowicz, a funkcję Ministra Środowiska Maciej Grabowski. Pozostały skład Rządu prezentuje się następująco. Ministrem Rolnictwa jest Marek Sawicki. Ministrem Spraw Zagranicznych jest Grzegorz Schetyna. Funkcję Ministra Kultury pełni Małgorzata Omilanowska. Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji zarządza Andrzej Halicki, a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska.