Podstawowe zadania urzędów pracy

Urząd pracy jest niczym innym jak instytucją, która zajmuje się badaniem oraz analizowaniem rynku pracy. Do jego zadań należy także udzielanie informacji osobom bezrobotnym. Zajmuje się także pośrednictwem zawodowym dla osób poszukujących pracy. Oczywiście jest to instytucja publiczna. Każdy urząd pracy powinien realizować zadania, które zostały zapisane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o finansach publicznych, ustawie o samorządzie powiatowym, przepisach wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną, rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie dostosowania organizacji i obszaru działania wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy do organizacji administracji publicznej oraz wewnętrzne regulaminy organizacyjne.

 

W Polsce funkcjonuje szesnaście wojewódzkich urzędów pracy, a także 338 urzędów powiatowych oraz ich filie. Każdy urząd pracy działa w sposób podobny. Jeśli chodzi o powstanie publicznych służb zatrudnienia to w Polsce miało to miejsce w 1918 roku. Wówczas powstała pierwsza tego typu inwestycja. Dziś urząd pracy tworzą organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra oraz urzędami wojewódzkimi. Dostęp do nich ma każda osoba bezrobotna. Urzędy takie zlokalizowane są w większych miastach i powiatach. W sposób szczególny przez urząd pracy są traktowani absolwenci. Mogą liczyć oni na warsztaty prowadzone przez psychologów. Na warsztatach takich nauczą się jak pisać CV, jak pisać list motywacyjny oraz jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Oczywiście każdy poddawany jest także testom psychologicznym, dzięki którym łatwiej jest znaleźć im pracę. Absolwenci mogą ubiegać się o kursy doszkalające, które organizowane i finansowane są przez urząd pracy. Zazwyczaj w urzędach prowadzi się także kluby pracy dla wszystkich osób bezrobotnych. Zajęcia w takich klubach mają na celu przede wszystkim znalezienie pracy. Prowadzone powinny być przez profesjonalnych doradców zawodowych. Kluby przygotowują bezrobotnych do rozmów z pracodawców. Ma w tym pomóc nauka autoprezentacji, pisania dokumentów, sposobów szukania pracy oraz samego składania ofert.

 

Każdy urząd pracy powinien realizować określone zadania. Powinien pozyskiwać i gospodarować środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy, a także rejestrować bezrobotnych i innych osób, które poszukują pracę. Urząd pracy świadczy także usługi z zakresu pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizacji szkoleń. Urząd pracy powinien również inicjować oraz wdrażać instrumenty rynku pracy, finansować koszty przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, miejsca odbywania stażu. Oprócz tego urząd dofinansuje także wyposażenie miejsc pracy, podjęcia działalności gospodarczej, koszty pomocy prawnej, zrefunduje koszty poniesione z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej, skierowanej do pracy przez urząd.