Polityka ekologiczna państwa

Polityka ekologiczna odgrywa coraz większą rolę w funkcjonowaniu każdego państwa, także Polski. Jest to nic innego jak świadoma oraz celowa działalność państwa, która polega przede wszystkim na racjonalnym korzystaniu z zasobów oraz walorów środowiska naturalnego. Państwo chroni oraz w sposób świadomy kształtuje środowisko. Polityka ekologiczna działa głównie na podstawie zdobytej przez ludzkość wiedzy, zarówno praktycznej jak i teoretycznej. Państwo, aby zrealizować swoje cele, powinno wprowadzać prawa oraz regulacje. Jeśli chodzi o sektor prywatny to polityka ekologiczna oznacza przede wszystkim podporządkowanie się tym celom i realizację narzucanego przez państwo prawa oraz dzięki własnym regułom. Oczywiście najważniejsze będzie tutaj umiejętne rozpoznanie faktycznego stanu środowiska naturalnego, a także mechanizmów, które powodują zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Wszystko to powinno dziać się jak najszybciej. Jeśli chodzi o ostatni oraz zarazem najistotniejszy problem to jest to przede wszystkim spójność celów, które powinna osiągać polityka ekologiczna. Do realizacji ochrony środowiska można wykorzystywać mechanizmy rynku. Negatywny wpływ na środowisko naturalne ma działalność gospodarcza. Stąd właśnie interwencja władzy państwowej. Polityka ekologiczna to włączenie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych. Jako przykład prowadzenie polityki ekologicznej jest zachowanie oraz tworzenie miejsc pracy w dziedzinach, które w znacznie mniejszy sposób obciążają środowisko naturalne. Polityka ekologiczna polski jest realizowana zgodnie z zasadami likwidacji zanieczyszczeń u źródła, uspołeczniania, praworządności, wykorzystania mechanizmu rynkowego.

 

Oczywiście polityka ekologiczna wyznacza także kierunki niezbędnych działań. Należą do nich przede wszystkim racjonalizacja gospodarki energetycznej oraz restrukturyzacja przemysłu. Zachęca się firmy energetyczne do tego, aby wykorzystywały do produkcji energię odnawialną, a inne firmy do tego, aby korzystały z tego typu energii. Oprócz tego do kierunków wlicza się także zmniejszanie uciążliwości transportu, który można wymienić na inny, mniej szkodliwy dla środowiska, racjonalizację wykorzystania oraz zagospodarowania zasobów wodnych, a także racjonalizację wydobycia kopali i użytkowanie, ochronę i kształtowanie wszelkich, żywych zasobów przyrody. Państwo do realizacji polityki ekologicznej może wykorzystywać naprawdę wiele narzędzi. Można tutaj wymienić między innymi narzędzia ekonomiczne (dopłaty, subwencje, kary za nieprzestrzeganie warunków korzystania ze środowiska naturalnego), narzędzia prawne i administracyjne, system kontroli i monitoringu (w tym celu powołano Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska) oraz edukację ekologiczna i wszelkiego typu badania naukowe. Polityka ekologiczna może być także realizowana dzięki instrumentom polityki ekologicznej. Tutaj można wymienić instrumenty regulacji bezpośredniej oraz instrumenty regulacji pośredniej. Jeśli chodzi o te drugie to obejmują one instrumenty, takie jak opłaty, fundusze ekologiczne, kary, subwencje.