Władza wdrażająca programy europejskie

W 1994 roku przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji powstała Władza Wdrażająca Programy Europejskie. MAC jest urzędem, który obsługuje administrację publiczną, informatyzację, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne. Temu ministerstwu podlegają Główny Geodeta Kraju, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie, Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Centrum Projektów Informatycznych oraz właśnie Władza Wdrażająca Programy Europejskie.

 

Władza Wdrażająca została zawarta pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej oraz Komisją Europejską. Władza Wdrażająca dotyczyła subwencji dla sfinansowania Programu Współpracy Transgranicznej, który wówczas był realizowany pomiędzy Niemcami i Polską. Jednostka ta miała kontrolować wdrażanie tegoż programu. Dopiero w późniejszym okresie Władza Wdrażająca Projekty Europejskie otrzymała również nowe zadania. To właśnie jej powierzono realizację kolejnych programów współpracy transgranicznej. Później instytucji powierzono kontrolowanie i nadzór nad programem wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Władza Wdrażająca jako jednostka działała w sposób niezwykle prężny. Dlatego też na podstawie porozumienia pomiędzy Ministrem Gospodarki a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji zajęła się także programem spójności społeczno-gospodarczej. Od 1 stycznia 2004 roku Władza Wdrażająca Projekty Europejskie stała się państwową jednostką budżetową. Wcześniej nosiła ona także inną nazwę. Przed 2007 rokiem Władza Wdrażająca Programy Europejskie nazywała się Władzą Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare.

 

Władza Wdrażająca, podobnie jak wszystkie inne jednostki budżetowe ma jasno określone zadania i cele. Jednostka ta nadzoruje wdrażanie powierzonych jej programów finansowych w ramach funduszy strukturalnych oraz wszelkich inicjatyw europejskich. Oprócz tego musi rozliczać, planować oraz kontrolować płatności oraz gospodarkę finansową w ramach powierzonych jej programów, a także monitorować postęp realizacji projektów. W tym ostatnim chodzi zarówno o aspekt finansowy jak i o aspekt rzeczowy poszczególnych projektów. Władza Wdrażająca Projekty Europejskie wydaje również certyfikaty kwalifikowalności wydatków w ramach wdrażanych programów. Do tej pory jednostka ta zrealizowała kilkanaście programów, w tym między innymi Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców 2004, Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś, System Informacyjny Schengen oraz program Solidarność oraz zarządzania przepływami migracyjnymi.

 

Od początku swojej działalności Władza Wdrażająca Projekty Europejskie w sposób jak najbardziej profesjonalny doradzała oraz wspomagała swoich beneficjentów od początku do końca wdrażania projektów. Była obecna przy tworzeniu planów finansowych, zarządzała projektami, a także je rozliczała. Beneficjentami WWPE do tej pory były między innymi jednostki samorządu terytorialnego, gminy, związki gmin, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Marszałkowskie, Państwowa Straż Pożarna, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, organizacje społeczne czy Policja.