Rada Ministrów w Polsce

Konstytucyjnym organem władzy wykonawczej jest polski rząd. Składa się on z Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów. Tak właśnie określa polski rząd Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Radę Ministrów mogą również tworzyć wiceprezesi Rady Ministrów, a także przewodniczący komitetów. Mogą być oni powoływani, ale nie muszą. Warto wiedzieć, że Prezes Rady Ministrów oraz wiceprezesi Rady Ministrów mogą jednocześnie pełnić także funkcję ministra lub przewodniczącego komitetu. Mogą, ale nie muszą. Polski rząd jednak nie zna takich przypadków.

 

Polski rząd jest bardzo ważnym organem. Ma również bardzo szerokie kompetencje. Polski rząd prowadzi politykę wewnętrzną oraz politykę zagraniczną RP, kieruje całą administracją rządową. Wszelkie kompetencje zapisano w Konstytucji Rzeczypospolitej. Zgodnie z tymi zapisami polski rząd ma zapewnić wykonanie ustaw, wydawać rozporządzenia, chronić interesy Skarbu Państwa, uchwalać projekt budżetu państwa, koordynował i kontrolował pracami organami administracji rządowej. Do kompetencji Rady Ministrów należy również kierowanie wykonaniem budżetu państwa oraz podjęcie uchwały w sprawie zamknięcia rachunków państwowych oraz wykonanie sprawozdań z wykonania budżetu. Jednak to nie wszystko. Polski rząd ma również zapewnić bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, porządek publiczny, bezpieczeństwo zewnętrzne państwa, zawiera umowy międzynarodowe, które wymagają ratyfikacji, a także sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami. Dodatkowo określa on organizację i tryb swojej pracy, a także sprawuje kierownictwo w dziedzinie obronności kraju. Każdego roku określa również liczbę obywateli powoływanych do czynnej służby wojskowej.

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej określa nie tylko obowiązki, jakie ma polski rząd, ale także tryb jego tworzenia. Konstytucja jasno mówi o tym, że polski rząd powinien zostać powołany w ciągu czternastu dni od pierwszego posiedzenia Sejmu. Tyle czasu mają posłowie na to, aby wybrać Prezesa Rady Ministrów, gdyż samych ministrów powołuje już właśnie Premier. Oczywiście propozycja składu Rady Ministrów musi zostać zaakceptowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kiedy Prezydent zgodzi się z wyborem Premiera to wówczas dochodzi do powołania poszczególnych ministrów. Każdy z nich w obecności Prezydenta powinien także złożyć przysięgę. Następnie Sejm uchwala wotum zauwafania. Wotum musi zostać udzielone bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

 

Oczywiście istnieją także procedury rezerwowe poprzez które może zostać powołana do życia Rada Ministrów. Pierwsza z nich mówi o tym, że w razie niepowołania Rady w wyżej przedstawionym trybie lub nieudzielenie jej wotum zaufania w ciągu czternastu dni od upływu terminów sejm wybiera Prezesa Rady Ministrów oraz członków Rady Ministrów bezwzględną większością głosów. Tak powołany polski rząd także może bez problemów funkcjonować. Jednak jest jeszcze trzecia procedura, która także należy d proceduro rezerwowych. Polski rząd może również powołać Prezydent kraju.