Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Polskim urzędem antymonopolowym, który obsługuje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest biuro ochrony konsumenta. Jest to centralny organ administracji państwowej. Biuro ochrony konsumenta działa na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Jeśli chodzi o jego organizację to określa ją statut, który nadawany jest w drodze zarządzenia wydanego przez Prezesa Rady Ministrów. Warto wiedzieć, że zgodnie z przepisami transakcje podlegają zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeśli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których obrót w roku poprzedzającym przekroczył 50 milionów euro. Tak stanowi polskie prawo. Jeśli chodzi o resztę świata to musi to być co najmniej 1 miliard euro.

 

Biuro ochrony konsumenta jest stosunkowo młodym organem. Pierwszym organem antymonopolowym w polskiej gospodarce był bowiem Minister Finansów. Minister realizował swoje zadania w zakresie ochrony przed praktykami monopolistycznymi korzystając przy tym z przyznanych mu kompetencji przez ustawę o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym w gospodarce rynkowej z 1987 roku. Dopiero później, bo w 1990 roku, powołano Urząd Antymonopolowy jako odrębny organ. Powstał on po to, aby zapewnić rozwój konkurencji, a także po to, by ochronić podmioty gospodarcze, które są narażone na stosowanie praktyk monopolistycznych. Wspomniano tutaj także o ochronie interesów konsumentów. Ówczesne biuro ochrony konsumenta, czyli Urząd Antymonopolowy był podległy Radzie Ministrów. Wraz z powołaniem tego urzędu swoje dotychczasowe kompetencje w tym zakresie stracił Minister Finansów. Dopiero w 1996 roku nastąpiła zmiana nazwy Urzędu Antymonopolowego na biuro ochrony konsumenta, a dokładniej na Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W UOKiK najwyższym organem jest Prezes tego Urzędu.

 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest organem centralnym organem administracji rządowej. Biuro ochrony konsumenta funkcjonuje pod nadzorem Prezesa Urzędu. Tego kontroluje natomiast Prezes Rady Ministrów. Jeśli chodzi o Prezesa Urzędu to jest on organem, który wykonuje zadania nałożone na niego przez władze państw członkowskich Unii Europejskiej na podstawie Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Jest on także jednolitym urzędem łącznikowym w zakresie swoich ustawowych kompetencji. Prezes Urzędu jest zawsze wyłaniany w drodze otwartego oraz konkurencyjnego naboru. Jeśli zostanie odwołany to jest zobowiązany do tego, aby pełnić swoje obowiązki do czasu powołania jego następcy. Od marca 2014 roku funkcję prezesa pełni Adam Jasser.

 

Biuro ochrony konsumenta składa się z centrali oraz dziewięciu delegatur. Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów funkcjonują w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu. Centrala mieści się w stolicy kraju. To właśnie dzięki tym delegaturom Prezes Urzędu może sprawnie zarządzać Urzędem. Ma do pomocy swoich wiceprezesów, dyrektora generalnego, dyrektorów komórek organizacyjnych, a także dyrektorów delegatur urzędu.